Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy ÝADAW AÝAKLAR
( 7 Ses Berme )

Meniň pikirimçe şu ýagdaý köp gelin-gyzlara tanyş: sen iş günüň ahyrynda aýaklaryň ýadawlygyny duýýarsyň. Sen tizräk öýe ýetmegi, köwşüňi çykaryp, aýaklaryňy uzatmak isleýärsiň. Ýöne aýaklaryň ýadawlygy we agyrysy şonda-da aýrylmaýar. Eýsem aýaklaryň ýadawlygyny nähili aýryp bolar? Ynha bu mesele boýunça käbir maslahatlar.

  • Aýaklaryň ýadawlygyny  we agyrysyny aýyrmagyň iň aňsat usuly: bir legene gyzgyn suw guýuň (suwuň gyzgynlygy 37-40 С), beýlekisine otag ýylylygyndaky suwy guýuň. Ilki bilen aýagyňyzy gyzgyn suwly legende 2 minut saklaň, soňra 15 sekunt beýleki legene salyň. Bu usuly 3-4 gezek gaýtalaň. Soňra aýagyňyzy desmal bilen süpürip, jorap geýiň.  
  • Ýyly suwly legende ýarym käse duzy erediň. Şeýle-de bägüliň ýa-da lawandanyň ýapraklaryny goşup bilersiňiz. Aýaklardaky gan aýlanyşygynyň gowulanmagy üçin efir ýaglaryny ýa-da narpyz goşup hem bolýar. Aýaklaryňyzy şu suwa salyň. Siz aýaklaryňyzyň ýadawlygynyň kem-kemden aýrylýandygyny derrew duýarsyňyz. Aýaklaryňyzy şu suwda 10-20 minut saklaň. Soňra olary desmal bilen süpürip, oňat nemlendiriji krem çalyň. Bu kremiň düzüminde narpyz bolsa has hem ýaramlydyr. Kerem çalanyňyzda aýaklaryňyzy oňatja owkalaň (muny maşgala agzalaryndan biri etse, has hem oňat). 
  • Ýarym käse baly, ter rozmariniň şahajygyny, efir ýagynyň birnäçe damjasyny ýa-da narpyzy garyň-da, bu garyndyny ýuwlan aýaklaryňyza çalyň. Soňra ýyly jorap geýiň we aýaklaryňyzy ýokary galdaryp ýatyň.  
  • Hwoýa ekstrakty hem aýaklaryň ýadawlygyny aýyrýar. Munuň üçin gyzgyn suwly legenjige hwoýa ektraktynyň 15 gramyny we nahar duzunyň iki nahar çemçesini goşuň. Suwuň gyzgynlygy 38-40 С bolmalydyr. Bu suwda aýaklaryňyzy 5-10 minut saklaň. Aýaklaryň ýadawlygy el bilen aýrylan ýaly bolar.

Eger siziň dabanyňyz gaty we gury bolsa, ony ýumşatmagyň iň oňat usuly pilingdir (gatan derini ýörite enjamlar arkaly usullyk bilen gyrmak). Munuň üçin ¼ bulgur baly, ¼ bulgur şekeri, üzüm dänesiniň ýagynyň iki nahar çemçesini garyň. Bu garyndyny ýuwlan aýaklara çalyp, dabanyňyzy, aýratyn-da ökjäňizi oňatja owkalaň. Soňra aýaklaryňyzy çyg desmala dolaň-da, 10-15 minut aýaklaryňyzy galdyryň. Soňra aýaklaryňyzy ýuwup, nemlendiriji krem çalyň.

Biz bu maslahatlaryň aýaklaryňyzyň ýadawlygyn aýryp, size rahatlyk berer diýip umyt edýäris.

Ulanylan WEB Salgy

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#5 Mähri. 2014-08-13 12:33
Işde oturyp ýa-da aýak üstünde işläniňden soň öýde arkan ýatyp aýaklaryňy diwana ýa-da oturgyja galdyryp azyndan ýarym sadat ýatmaly. Muny saýtda ýazylyşy ýaly aýak wannasyny bilen alyp barsaň has hem peýdaly.
Sitata
 
 
#4 Durdyly. 2014-08-04 01:55
Alkogolly içgileriň, çilim çekmäniň aýak damarlaryna nähili zyýanlydygyny bir bilsediňiz. Olar aýagy bejermesi kyn bolan kesellere sezewar edýärler. Bu bolmaz ýaly lummanlara ýüz tutup olaryň maslahatyny berjaý etmeli.
Sitata
 
 
#3 Gartaşan. 2014-07-26 00:25
Bedeniň her agzasynyň öz mümkinçiliginiň bolşy ýaly aýaklaryň hem işjeňliginiň, hereketiniň çägi bar.Şony göz öňünde tutup ýöräniňde ýa-da işläniňde, aýratyn hem dik aýak üstünde her 30-40 minutdan soň aýaga dynç bermeli Haýp, ony ýaş wagtyň pitiwa etmän soň düşünip galýarsyň.
Sitata
 
 
#2 Nazar. 2014-07-16 01:00
"Aýak adamda ikinji ýürek" ýaly diýip aýdylyşy örän dogry. Sebäbi ony adam ýüregiň bäri ýany ulanýar, şonuň ýaly hem gerek. Ýaşyň bir çene ýetensoň,oňa has hem gowy düşünýärsiň.
Sitata
 
 
#1 ayna 2013-12-14 19:04
Hormatly lukman! Ozinden ozi elim agyrya uzynlygyna temperatura berip. Bir yerlere gidip gelsem ayagym temperatura berip agyyrya. Eysem bu nameden?
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele