Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy WAKSINA KÖMEK EDER
( 13 Ses Berme )

GÜNÄKÄR WIRUS

Barlaglaryň görkezişi ýaly, aýal jyns agzalarynyň howply täze döremeleriniň arasynda yatgynyň boýunjygynyň rak keseli esasy orunlaryň birini tutýandyr.

Meselem, Rossiýada her ýyl 13 müň aýala bu howply kesel kesgidi goýlup, olaryň 6 müňüsi, ýagny her ikinji aýal şol sebäpden ölümçilige sezewar bolýandyr.

Bu howply keseliň tebigaty belli bolup, onuň döremeginde adamyň papilloma wirusyna uly orun berilýändir. Sag öýjükleri howply bölünýän öýjüklere öwürip bilmek başarnygy, ony ýatgynyň boýunjygynyň rak keseline getirýän howply faktor höküminde öňe çykarýar.

Adamyň papillomawirusynyň 60-a golaý görnüşleri belli bolup, olaryň 10 görnüşi aýal jyns agzalaryny zeperlendirýändir. Esasan hem, wirusyň 16-njy we 18-nji görnüşleri täze döremeleri döretmekde howply hasaplanylýar.

Adamyň papillomawirusy esasan jynsy gatnaşyklar arkaly geçip, ondan prezerwatiw arkaly goranmak mümkinçiligi pesdir.

HALAS EDIJI WAKSINA

Adamyň papillomawirusy bilen göreşmekde iň peýdaly serişde – gyzlara waksinasiýa (öňüni alyş sanjymlary) geçirmekdir. Waksinasiýa çäresini jynsy gatnaşyklary başlamazdan öň geçirmek maslahat berilýär.

Şol sebäpden hem, dünýäniň ösen ýurtlarynda papillomawirusyna garşy sanjymlary geçirmek hökmany geçirmeli sanjymlaryň tertibine goşulýandyr.

WAKSINANY HAÇAN ETMELI?

Dürli ýurtlarda gyzjagazlara geçirmeli öňüni alys sanjymlaryň möhleti dürlüdir. Meselem, Kanadada gyzjagaz 9 ýaşaýança öňüni alyş sanjymyny geçirme makul bilinýär. ABŞ-da bu çäre 11-12 ýaşda geçirilýändir. Eger gyzjagaza dürli sebäplere görä waksinasiýa geçirilmedik bolsa, oňa 26 ýaşa çenli "öwezini dolujy" öňüni alyş sanjymy geçirilmelidir.

Düzgün boyunça, bir ýylyň dowamynda üç gezek sanjymy geçirmelidir. Waksinanyň ikinji mukdaryny birinji sanjymdan 1 aý geçensoň, üçünji mukdaryny bolsa ikinjiden soň, 3 aýdan ir bolmadyk möhletde geçirýärler. Lukmanlaryň bellemegine görä, hat-da iki gezek edilen öňüni alyş sanjymlary hem netijeli goraglylygy üpjün edýändir.

Adamyň papillomawirusyna garşy sanjymlary geçirmäge garşy görkezmeler ýokdur.

Özünde bu wirusyň alamatlaryny saklaýan aýal-gyzlar hem sanjymy alyp bilerler.

Sanjym geçirmezden öň aýal lukmanyň barlagyndan geçip, ganyň düzüm mukdaryny barlamalydyr. Öňüni alyş sanjymyň wirusy däl-de, oňa meňzeş emeli döredilen biologiki bölejikleri saklaýanlygy sebäpli, waksina keselçilige getirmäge ukyply däldir.

Ýogsa-da, bu sanjymlary erkek adamlar hem alsa bolar. Papillomawirusy olar üçin howply bolmasa-da, olarda döredilen immun goraglylygy, wirus göterijileriň sanyny azaltmaga ýardam berip biler.

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#1 Okyjy 2014-01-26 03:06
Waksina etseň hem bu wiruslara çäre bolasy ýokla! Töwerek daşymyzy-ha bir aldy. Soňky ýyllarda içi wiruslylar hem has köpeldi. Zenan maşgalalaryň köpüsi mende wirus bar diýip bejergi alýarlar.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele