Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 “EGSILMEZ BAGTLYLYK GÖRDÜM GÖZLEŇDE…” Lukman 484
2 JYNSHANADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: KADA WE BOZULMALAR Lukman 1725
3 AÝTEREK-GÜNTEREK, GYZLAR, HAÝSY SPORT GEREK? Hyzmatdaşymyz 1837
4 "GÖZEL BARDYR, GÖZELLERDEN ZYÝADA..." Hyzmatdaşymyz 2493
5 AÝBAŞY BOZULMALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3728
6 DÖWÜRDEŞ AÝALLAR: OLAR KIMLER? Latife Gurbanowa 2876
7 BEÝIK ÖKJELI AÝAKGAPLARDAN ÝÜZ ÖWÜRMEK ÜÇIN 8 SEBÄP Lukman 3128
8 LIMONLAR WE SÜÝT MÄZLERINIŇ SAGLYGY Lukman 3506
9 ERKEKLER WE AÝALLAR: 10 ESASY AÝRATYNLYK ÝA-DA AÝALLARA DÜŞÜNMEGIŇ SYRLARY Lukman 5677
10 JYNSHANANYŇ SOWUKLAMA KESELI: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 8309
11 WAKSINA KÖMEK EDER Lukman 2631
12 AÝALLAR NÄME BARADA AÝDYP BILENOK: AÝAL SEKSUALLYGYNYŇ BOZULMALARY Lukman 15353
13 GÖWRELILIGIŇ GORMONAL ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI: TOSLAMALAR WE HAKYKAT Lukman 4431
14 "BEDENIŇ GÖRKÜNI ALÝAN, AÝALLARY ALADA GOÝÝAN..." Lukman 4349
15 AÝBAŞYDAN GALMA DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 3868
16 ÇILIMKEŞLIGIŇ ZENAN SAGLYGYNA ÝETIRÝÄN ZYÝANY Lukman 3264
17 ZENAN SAGLYGY: ONY NÄDIP GORAMALY? Lukman 5035
18 ÝATGYNYŇ BOÝUNJYGYNYŇ HOWPLY TÄZE DÖREMELERI Lukman 3792
19 ÝADAW AÝAKLAR Lukman 3082
20 ZENAN SAGLYGY WE SOSIAL GURŞAW Lukman 4358
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2