Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ZENAN MYLAKATLYLYGYNY SAKLAMAGA KÖMEK ETJEK 5 MASLAHAT Lukman 807
2 “EGSILMEZ BAGTLYLYK GÖRDÜM GÖZLEŇDE…” Lukman 1012
3 JYNSHANADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: KADA WE BOZULMALAR Lukman 2266
4 AÝTEREK-GÜNTEREK, GYZLAR, HAÝSY SPORT GEREK? Hyzmatdaşymyz 2180
5 "GÖZEL BARDYR, GÖZELLERDEN ZYÝADA..." Hyzmatdaşymyz 3045
6 AÝBAŞY BOZULMALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 4682
7 DÖWÜRDEŞ AÝALLAR: OLAR KIMLER? Latife Gurbanowa 3195
8 BEÝIK ÖKJELI AÝAKGAPLARDAN ÝÜZ ÖWÜRMEK ÜÇIN 8 SEBÄP Lukman 3515
9 LIMONLAR WE SÜÝT MÄZLERINIŇ SAGLYGY Lukman 3853
10 ERKEKLER WE AÝALLAR: 10 ESASY AÝRATYNLYK ÝA-DA AÝALLARA DÜŞÜNMEGIŇ SYRLARY Lukman 6175
11 JYNSHANANYŇ SOWUKLAMA KESELI: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 9729
12 WAKSINA KÖMEK EDER Lukman 2827
13 AÝALLAR NÄME BARADA AÝDYP BILENOK: AÝAL SEKSUALLYGYNYŇ BOZULMALARY Lukman 17473
14 GÖWRELILIGIŇ GORMONAL ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI: TOSLAMALAR WE HAKYKAT Lukman 4759
15 "BEDENIŇ GÖRKÜNI ALÝAN, AÝALLARY ALADA GOÝÝAN..." Lukman 4681
16 AÝBAŞYDAN GALMA DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 4098
17 ÇILIMKEŞLIGIŇ ZENAN SAGLYGYNA ÝETIRÝÄN ZYÝANY Lukman 3503
18 ZENAN SAGLYGY: ONY NÄDIP GORAMALY? Lukman 5391
19 ÝATGYNYŇ BOÝUNJYGYNYŇ HOWPLY TÄZE DÖREMELERI Lukman 4072
20 ÝADAW AÝAKLAR Lukman 3279
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2