Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ZENAN MYLAKATLYLYGYNY SAKLAMAGA KÖMEK ETJEK 5 MASLAHAT Lukman 1487
2 “EGSILMEZ BAGTLYLYK GÖRDÜM GÖZLEŇDE…” Lukman 1489
3 JYNSHANADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: KADA WE BOZULMALAR Lukman 2989
4 AÝTEREK-GÜNTEREK, GYZLAR, HAÝSY SPORT GEREK? Hyzmatdaşymyz 2567
5 "GÖZEL BARDYR, GÖZELLERDEN ZYÝADA..." Hyzmatdaşymyz 3633
6 AÝBAŞY BOZULMALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 5787
7 DÖWÜRDEŞ AÝALLAR: OLAR KIMLER? Latife Gurbanowa 3595
8 BEÝIK ÖKJELI AÝAKGAPLARDAN ÝÜZ ÖWÜRMEK ÜÇIN 8 SEBÄP Lukman 3986
9 LIMONLAR WE SÜÝT MÄZLERINIŇ SAGLYGY Lukman 4302
10 ERKEKLER WE AÝALLAR: 10 ESASY AÝRATYNLYK ÝA-DA AÝALLARA DÜŞÜNMEGIŇ SYRLARY Lukman 6704
11 JYNSHANANYŇ SOWUKLAMA KESELI: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 11036
12 WAKSINA KÖMEK EDER Lukman 3044
13 AÝALLAR NÄME BARADA AÝDYP BILENOK: AÝAL SEKSUALLYGYNYŇ BOZULMALARY Lukman 19243
14 GÖWRELILIGIŇ GORMONAL ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI: TOSLAMALAR WE HAKYKAT Lukman 5279
15 "BEDENIŇ GÖRKÜNI ALÝAN, AÝALLARY ALADA GOÝÝAN..." Lukman 5099
16 AÝBAŞYDAN GALMA DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 4459
17 ÇILIMKEŞLIGIŇ ZENAN SAGLYGYNA ÝETIRÝÄN ZYÝANY Lukman 3800
18 ZENAN SAGLYGY: ONY NÄDIP GORAMALY? Lukman 5810
19 ÝATGYNYŇ BOÝUNJYGYNYŇ HOWPLY TÄZE DÖREMELERI Lukman 4406
20 ÝADAW AÝAKLAR Lukman 3550
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2