Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 MASTIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGI ÇÄRELERI Hyzmatdaşymyz 86
2 ZENAN MYLAKATLYLYGYNY SAKLAMAGA KÖMEK ETJEK 5 MASLAHAT Lukman 1604
3 “EGSILMEZ BAGTLYLYK GÖRDÜM GÖZLEŇDE…” Lukman 1582
4 JYNSHANADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: KADA WE BOZULMALAR Lukman 3191
5 AÝTEREK-GÜNTEREK, GYZLAR, HAÝSY SPORT GEREK? Hyzmatdaşymyz 2681
6 "GÖZEL BARDYR, GÖZELLERDEN ZYÝADA..." Hyzmatdaşymyz 3838
7 AÝBAŞY BOZULMALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 6033
8 DÖWÜRDEŞ AÝALLAR: OLAR KIMLER? Latife Gurbanowa 3711
9 BEÝIK ÖKJELI AÝAKGAPLARDAN ÝÜZ ÖWÜRMEK ÜÇIN 8 SEBÄP Lukman 4121
10 LIMONLAR WE SÜÝT MÄZLERINIŇ SAGLYGY Lukman 4446
11 ERKEKLER WE AÝALLAR: 10 ESASY AÝRATYNLYK ÝA-DA AÝALLARA DÜŞÜNMEGIŇ SYRLARY Lukman 6828
12 JYNSHANANYŇ SOWUKLAMA KESELI: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 11235
13 WAKSINA KÖMEK EDER Lukman 3099
14 AÝALLAR NÄME BARADA AÝDYP BILENOK: AÝAL SEKSUALLYGYNYŇ BOZULMALARY Lukman 19473
15 GÖWRELILIGIŇ GORMONAL ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI: TOSLAMALAR WE HAKYKAT Lukman 5422
16 "BEDENIŇ GÖRKÜNI ALÝAN, AÝALLARY ALADA GOÝÝAN..." Lukman 5207
17 AÝBAŞYDAN GALMA DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 4566
18 ÇILIMKEŞLIGIŇ ZENAN SAGLYGYNA ÝETIRÝÄN ZYÝANY Lukman 3896
19 ZENAN SAGLYGY: ONY NÄDIP GORAMALY? Lukman 5925
20 ÝATGYNYŇ BOÝUNJYGYNYŇ HOWPLY TÄZE DÖREMELERI Lukman 4508
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2