Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Zenan saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ZENAN MYLAKATLYLYGYNY SAKLAMAGA KÖMEK ETJEK 5 MASLAHAT Lukman 405
2 “EGSILMEZ BAGTLYLYK GÖRDÜM GÖZLEŇDE…” Lukman 869
3 JYNSHANADAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: KADA WE BOZULMALAR Lukman 2101
4 AÝTEREK-GÜNTEREK, GYZLAR, HAÝSY SPORT GEREK? Hyzmatdaşymyz 2071
5 "GÖZEL BARDYR, GÖZELLERDEN ZYÝADA..." Hyzmatdaşymyz 2891
6 AÝBAŞY BOZULMALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 4414
7 DÖWÜRDEŞ AÝALLAR: OLAR KIMLER? Latife Gurbanowa 3101
8 BEÝIK ÖKJELI AÝAKGAPLARDAN ÝÜZ ÖWÜRMEK ÜÇIN 8 SEBÄP Lukman 3371
9 LIMONLAR WE SÜÝT MÄZLERINIŇ SAGLYGY Lukman 3734
10 ERKEKLER WE AÝALLAR: 10 ESASY AÝRATYNLYK ÝA-DA AÝALLARA DÜŞÜNMEGIŇ SYRLARY Lukman 6003
11 JYNSHANANYŇ SOWUKLAMA KESELI: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 9317
12 WAKSINA KÖMEK EDER Lukman 2765
13 AÝALLAR NÄME BARADA AÝDYP BILENOK: AÝAL SEKSUALLYGYNYŇ BOZULMALARY Lukman 16841
14 GÖWRELILIGIŇ GORMONAL ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI: TOSLAMALAR WE HAKYKAT Lukman 4652
15 "BEDENIŇ GÖRKÜNI ALÝAN, AÝALLARY ALADA GOÝÝAN..." Lukman 4570
16 AÝBAŞYDAN GALMA DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 4025
17 ÇILIMKEŞLIGIŇ ZENAN SAGLYGYNA ÝETIRÝÄN ZYÝANY Lukman 3430
18 ZENAN SAGLYGY: ONY NÄDIP GORAMALY? Lukman 5266
19 ÝATGYNYŇ BOÝUNJYGYNYŇ HOWPLY TÄZE DÖREMELERI Lukman 3955
20 ÝADAW AÝAKLAR Lukman 3207
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2