Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Ýetginjekler dünýäsi
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 JYNSY TERBIÝE – TÜRKMEN OKUWÇYLARYNYŇ GӦZI BILEN Hyzmatdaşymyz 490
2 JYNSY TERBIÝE HAÇAN BAŞLANMALY? Hyzmatdaşymyz 1401
3 "NOWÇA GÜLLER SOLMASYN!" Lukman 1943
4 EL TELEFONYNY EDEPLI ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI Hyzmatdaşymyz 1811
5 TÜRKMEN ÝETGINJEKLERI: KYNÇYLYKLAR WE MÜMKINÇILIKLER Hyzmatdaşymyz 2176
6 SEKSTIŇ WE INTERNETDÄKI HOWPSUZLYK Hyzmatdaşymyz 4032
7 ÝETGINJEKLIK DÖWRÜNIŇ PSIHOLOGIÝASY. ÝETGINJEKLER NÄME ÜÇIN PAÝYŞ SÖZLEÝÄRLER? Lily Sha 2335
8 ÝÖRITELEŞDIRILEN GÖRNÜŞLI MEKDEP EŞIGI NÄHILI BOLMALY? Mälikmyrat Myradow 2343
9 OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? Lukman 15462
10 POLLÝUSIÝA ÝA-DA "ŞEÝTAN OÝNAMA" NÄME? Lukman 3300
11 ÇAGANY ÝARAMAZ TOPARLARDAN NÄDIP GORAP SAKLAMALY? ENE-ATALARA MASLAHAT Mälikmyrat Myradow 2904
12 NÄME ÜÇIN ÝETGINJEK OGLANLARYŇ SESI ÜÝTGEÝÄR? Lukman 3597
13 ÝETGINJEKLER DÜNÝÄSI: DAŞKY KEŞBIŇ ÜÝTGEMEGI Lukman 3972
14 MEN NAME ÜÇIN ÖZGERÝÄRIN? Lukman 6379
15 "ÇAGA BU BARADA SORANDA..." Lukman 3740
16 GYZLARYŇ ŞAHSY ARASSAÇYLYGY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8037