Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Ýetginjekler dünýäsi
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 "NOWÇA GÜLLER SOLMASYN!" Lukman 1142
2 EL TELEFONYNY EDEPLI ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI Hyzmatdaşymyz 1184
3 TÜRKMEN ÝETGINJEKLERI: KYNÇYLYKLAR WE MÜMKINÇILIKLER Hyzmatdaşymyz 1383
4 SEKSTIŇ WE INTERNETDÄKI HOWPSUZLYK Hyzmatdaşymyz 3264
5 ÝETGINJEKLIK DÖWRÜNIŇ PSIHOLOGIÝASY. ÝETGINJEKLER NÄME ÜÇIN PAÝYŞ SÖZLEÝÄRLER? Lily Sha 1702
6 ÝÖRITELEŞDIRILEN GÖRNÜŞLI MEKDEP EŞIGI NÄHILI BOLMALY? Mälikmyrat Myradow 1667
7 OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? Lukman 7138
8 POLLÝUSIÝA ÝA-DA "ŞEÝTAN OÝNAMA" NÄME? Lukman 2529
9 ÇAGANY ÝARAMAZ TOPARLARDAN NÄDIP GORAP SAKLAMALY? ENE-ATALARA MASLAHAT Mälikmyrat Myradow 2253
10 NÄME ÜÇIN ÝETGINJEK OGLANLARYŇ SESI ÜÝTGEÝÄR? Lukman 2772
11 ÝETGINJEKLER DÜNÝÄSI: DAŞKY KEŞBIŇ ÜÝTGEMEGI Lukman 3384
12 MEN NAME ÜÇIN ÖZGERÝÄRIN? Lukman 5578
13 "ÇAGA BU BARADA SORANDA..." Lukman 3129
14 GYZLARYŇ ŞAHSY ARASSAÇYLYGY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 6674