Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Ýetginjekler dünýäsi
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÝAŞAÝYŞ DURMUŞ ESASLARY: ULY ÝAŞLY MEKDEP OKUWÇYLARYNA ABORT BARADAKY MAGLUMATLAR NÄDIP BERILMELI? Lukman 455
2 JYNSY TERBIÝE – TÜRKMEN OKUWÇYLARYNYŇ GӦZI BILEN Hyzmatdaşymyz 780
3 JYNSY TERBIÝE HAÇAN BAŞLANMALY? Hyzmatdaşymyz 1566
4 "NOWÇA GÜLLER SOLMASYN!" Lukman 2095
5 EL TELEFONYNY EDEPLI ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI Hyzmatdaşymyz 1962
6 TÜRKMEN ÝETGINJEKLERI: KYNÇYLYKLAR WE MÜMKINÇILIKLER Hyzmatdaşymyz 2310
7 SEKSTIŇ WE INTERNETDÄKI HOWPSUZLYK Hyzmatdaşymyz 4152
8 ÝETGINJEKLIK DÖWRÜNIŇ PSIHOLOGIÝASY. ÝETGINJEKLER NÄME ÜÇIN PAÝYŞ SÖZLEÝÄRLER? Lily Sha 2464
9 ÝÖRITELEŞDIRILEN GÖRNÜŞLI MEKDEP EŞIGI NÄHILI BOLMALY? Mälikmyrat Myradow 2481
10 OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? Lukman 15830
11 POLLÝUSIÝA ÝA-DA "ŞEÝTAN OÝNAMA" NÄME? Lukman 3419
12 ÇAGANY ÝARAMAZ TOPARLARDAN NÄDIP GORAP SAKLAMALY? ENE-ATALARA MASLAHAT Mälikmyrat Myradow 3010
13 NÄME ÜÇIN ÝETGINJEK OGLANLARYŇ SESI ÜÝTGEÝÄR? Lukman 3754
14 ÝETGINJEKLER DÜNÝÄSI: DAŞKY KEŞBIŇ ÜÝTGEMEGI Lukman 4083
15 MEN NAME ÜÇIN ÖZGERÝÄRIN? Lukman 6525
16 "ÇAGA BU BARADA SORANDA..." Lukman 3852
17 GYZLARYŇ ŞAHSY ARASSAÇYLYGY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8348