Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Ýetginjekler dünýäsi
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 "NOWÇA GÜLLER SOLMASYN!" Lukman 1070
2 EL TELEFONYNY EDEPLI ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI Hyzmatdaşymyz 1097
3 TÜRKMEN ÝETGINJEKLERI: KYNÇYLYKLAR WE MÜMKINÇILIKLER Hyzmatdaşymyz 1296
4 SEKSTIŇ WE INTERNETDÄKI HOWPSUZLYK Hyzmatdaşymyz 3131
5 ÝETGINJEKLIK DÖWRÜNIŇ PSIHOLOGIÝASY. ÝETGINJEKLER NÄME ÜÇIN PAÝYŞ SÖZLEÝÄRLER? Lily Sha 1647
6 ÝÖRITELEŞDIRILEN GÖRNÜŞLI MEKDEP EŞIGI NÄHILI BOLMALY? Mälikmyrat Myradow 1607
7 OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? Lukman 6404
8 POLLÝUSIÝA ÝA-DA "ŞEÝTAN OÝNAMA" NÄME? Lukman 2436
9 ÇAGANY ÝARAMAZ TOPARLARDAN NÄDIP GORAP SAKLAMALY? ENE-ATALARA MASLAHAT Mälikmyrat Myradow 2193
10 NÄME ÜÇIN ÝETGINJEK OGLANLARYŇ SESI ÜÝTGEÝÄR? Lukman 2670
11 ÝETGINJEKLER DÜNÝÄSI: DAŞKY KEŞBIŇ ÜÝTGEMEGI Lukman 3300
12 MEN NAME ÜÇIN ÖZGERÝÄRIN? Lukman 5448
13 "ÇAGA BU BARADA SORANDA..." Lukman 3074
14 GYZLARYŇ ŞAHSY ARASSAÇYLYGY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 6344