Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Ýetginjekler dünýäsi
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 JYNSY TERBIÝE HAÇAN BAŞLANMALY? Hyzmatdaşymyz 1058
2 "NOWÇA GÜLLER SOLMASYN!" Lukman 1651
3 EL TELEFONYNY EDEPLI ULANMAGYŇ DÜZGÜNLERI Hyzmatdaşymyz 1610
4 TÜRKMEN ÝETGINJEKLERI: KYNÇYLYKLAR WE MÜMKINÇILIKLER Hyzmatdaşymyz 1924
5 SEKSTIŇ WE INTERNETDÄKI HOWPSUZLYK Hyzmatdaşymyz 3806
6 ÝETGINJEKLIK DÖWRÜNIŇ PSIHOLOGIÝASY. ÝETGINJEKLER NÄME ÜÇIN PAÝYŞ SÖZLEÝÄRLER? Lily Sha 2145
7 ÝÖRITELEŞDIRILEN GÖRNÜŞLI MEKDEP EŞIGI NÄHILI BOLMALY? Mälikmyrat Myradow 2055
8 OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? Lukman 14609
9 POLLÝUSIÝA ÝA-DA "ŞEÝTAN OÝNAMA" NÄME? Lukman 3056
10 ÇAGANY ÝARAMAZ TOPARLARDAN NÄDIP GORAP SAKLAMALY? ENE-ATALARA MASLAHAT Mälikmyrat Myradow 2633
11 NÄME ÜÇIN ÝETGINJEK OGLANLARYŇ SESI ÜÝTGEÝÄR? Lukman 3256
12 ÝETGINJEKLER DÜNÝÄSI: DAŞKY KEŞBIŇ ÜÝTGEMEGI Lukman 3750
13 MEN NAME ÜÇIN ÖZGERÝÄRIN? Lukman 6129
14 "ÇAGA BU BARADA SORANDA..." Lukman 3504
15 GYZLARYŇ ŞAHSY ARASSAÇYLYGY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 7759