Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Umumy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DYRNAGYŇY GEMIRME ENDIGI WE ONDAN DYNMAGYŇ USULLARY Hyzmatdaşymyz 731
2 OLAR BIZIŇ ARAMYZDA ÝAŞAÝAR Lukman 561
3 DÜNÝÄDE KIM ARASSAÇYL? Lukman 941
4 DAŞ-TÖWEREGIMIZDÄKI HAPAÇYLYK Lukman 704
5 DAŞKY HOWANYŇ HILI WE SENIŇ SAGLYGYŇ Hyzmatdaşymyz 976
6 "MEN SIZI DIŇLEÝÄRIN..." Lukman 989
7 "ÖLÜMDEN HEM BETER GORKÝAN ZADYMYZ" Hyzmatdaşymyz 1360
8 SUW HOWUZLARYNDA SUWA DÜŞMEGIŇ HOWPSUZ DÜZGÜNLERI Lukman 605
9 BIZ NÄME ÜÇIN ŞÄHERLERE GÖÇÝÄRIS? Hyzmatdaşymyz 944
10 "TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN Lukman 1038
11 UKYNYŇ BOZULMALARY WE OLARA GARŞY GÖREŞME ÇÄRELERI Lukman 1385
12 PEÝDALY TEJRIBELER - MAÝYPLARA GOLDAW BERMEGIŇ ÝOLLARY Lukman 1722
13 IŞDÄKI GATNAŞYKLAR ÝA-DA IŞ KOLLEKTIWINDE ÖZÜNI ALYP BARMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY Lily Sha 1712
14 DEŇIZ HEZILLIGI: ONY HOWPSUZ ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1296
15 YSSY HOWADA ÖZÜŇI NÄHILI ALYP BARMALY: ÖZÜŇI GOWY DÜÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1745
16 KLIMATYŇ ÜÝTGEMEGI: SENIŇ EDIP BILJEK ZATLARYŇ Lukman 2193
17 ÝATKEŞLIGI TÜRGENLEŞDIRMEGIŇ USULLARY Lukman 3042
18 7-nji APRELDE BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI BELLENILIP GEÇILDI Lukman 2018
19 “MESELE DÄL!” – IŇ BÄHBITLI WE ÝITGISIZ ÇÖZGÜTLER WE OLARA ÝETME USULLARY Okyjydan 2088
20 DÜÝŞ NÄME ÜÇIN GÖRÜLÝÄR? Lukman 5320
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5