Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Umumy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 NÄHILI OTURMAK HOWPSUZ? Hyzmatdaşymyz 69
2 BIZ NÄME ÜÇIN SYPAÝYLYGYMYZY ÝITIRDIK? Hyzmatdaşymyz 260
3 HOŞBOÝ YSLARYŇ MUŞDAGYMYŇ? ONDA GULAK AS! Hyzmatdaşymyz 245
4 ÇÄKSIZ SÖÝGI: BERK TUTÝARMY, DIÝMEK SÖÝÝÄNDIR?! Hyzmatdaşymyz 1000
5 KOMPÝUTER WE ONUŇ BEDENE ÝETIRÝÄN TÄSIRLERI Lukman 823
6 DYRNAGYŇY GEMIRME ENDIGI WE ONDAN DYNMAGYŇ USULLARY Hyzmatdaşymyz 1406
7 OLAR BIZIŇ ARAMYZDA ÝAŞAÝAR Lukman 1090
8 DÜNÝÄDE KIM ARASSAÇYL? Lukman 1452
9 DAŞ-TÖWEREGIMIZDÄKI HAPAÇYLYK Lukman 1253
10 DAŞKY HOWANYŇ HILI WE SENIŇ SAGLYGYŇ Hyzmatdaşymyz 1835
11 "MEN SIZI DIŇLEÝÄRIN..." Lukman 1514
12 "ÖLÜMDEN HEM BETER GORKÝAN ZADYMYZ" Hyzmatdaşymyz 2028
13 SUW HOWUZLARYNDA SUWA DÜŞMEGIŇ HOWPSUZ DÜZGÜNLERI Lukman 1117
14 BIZ NÄME ÜÇIN ŞÄHERLERE GÖÇÝÄRIS? Hyzmatdaşymyz 1529
15 "TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN Lukman 1514
16 UKYNYŇ BOZULMALARY WE OLARA GARŞY GÖREŞME ÇÄRELERI Lukman 1959
17 PEÝDALY TEJRIBELER - MAÝYPLARA GOLDAW BERMEGIŇ ÝOLLARY Lukman 2364
18 IŞDÄKI GATNAŞYKLAR ÝA-DA IŞ KOLLEKTIWINDE ÖZÜNI ALYP BARMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY Lily Sha 2279
19 DEŇIZ HEZILLIGI: ONY HOWPSUZ ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1762
20 YSSY HOWADA ÖZÜŇI NÄHILI ALYP BARMALY: ÖZÜŇI GOWY DÜÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI Lukman 2417
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5