Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Umumy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 KOMPÝUTER WE ONUŇ BEDENE ÝETIRÝÄN TÄSIRLERI Lukman 605
2 DYRNAGYŇY GEMIRME ENDIGI WE ONDAN DYNMAGYŇ USULLARY Hyzmatdaşymyz 1181
3 OLAR BIZIŇ ARAMYZDA ÝAŞAÝAR Lukman 881
4 DÜNÝÄDE KIM ARASSAÇYL? Lukman 1290
5 DAŞ-TÖWEREGIMIZDÄKI HAPAÇYLYK Lukman 1057
6 DAŞKY HOWANYŇ HILI WE SENIŇ SAGLYGYŇ Hyzmatdaşymyz 1481
7 "MEN SIZI DIŇLEÝÄRIN..." Lukman 1337
8 "ÖLÜMDEN HEM BETER GORKÝAN ZADYMYZ" Hyzmatdaşymyz 1842
9 SUW HOWUZLARYNDA SUWA DÜŞMEGIŇ HOWPSUZ DÜZGÜNLERI Lukman 958
10 BIZ NÄME ÜÇIN ŞÄHERLERE GÖÇÝÄRIS? Hyzmatdaşymyz 1314
11 "TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN Lukman 1359
12 UKYNYŇ BOZULMALARY WE OLARA GARŞY GÖREŞME ÇÄRELERI Lukman 1782
13 PEÝDALY TEJRIBELER - MAÝYPLARA GOLDAW BERMEGIŇ ÝOLLARY Lukman 2157
14 IŞDÄKI GATNAŞYKLAR ÝA-DA IŞ KOLLEKTIWINDE ÖZÜNI ALYP BARMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY Lily Sha 2101
15 DEŇIZ HEZILLIGI: ONY HOWPSUZ ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1629
16 YSSY HOWADA ÖZÜŇI NÄHILI ALYP BARMALY: ÖZÜŇI GOWY DÜÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI Lukman 2230
17 KLIMATYŇ ÜÝTGEMEGI: SENIŇ EDIP BILJEK ZATLARYŇ Lukman 2587
18 ÝATKEŞLIGI TÜRGENLEŞDIRMEGIŇ USULLARY Lukman 3538
19 7-nji APRELDE BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI BELLENILIP GEÇILDI Lukman 2554
20 “MESELE DÄL!” – IŇ BÄHBITLI WE ÝITGISIZ ÇÖZGÜTLER WE OLARA ÝETME USULLARY Okyjydan 2392
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5