Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Umumy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DYRNAGYŇY GEMIRME ENDIGI WE ONDAN DYNMAGYŇ USULLARY Hyzmatdaşymyz 556
2 OLAR BIZIŇ ARAMYZDA ÝAŞAÝAR Lukman 390
3 DÜNÝÄDE KIM ARASSAÇYL? Lukman 787
4 DAŞ-TÖWEREGIMIZDÄKI HAPAÇYLYK Lukman 584
5 DAŞKY HOWANYŇ HILI WE SENIŇ SAGLYGYŇ Hyzmatdaşymyz 824
6 "MEN SIZI DIŇLEÝÄRIN..." Lukman 868
7 "ÖLÜMDEN HEM BETER GORKÝAN ZADYMYZ" Hyzmatdaşymyz 1205
8 SUW HOWUZLARYNDA SUWA DÜŞMEGIŇ HOWPSUZ DÜZGÜNLERI Lukman 520
9 BIZ NÄME ÜÇIN ŞÄHERLERE GÖÇÝÄRIS? Hyzmatdaşymyz 824
10 "TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN Lukman 895
11 UKYNYŇ BOZULMALARY WE OLARA GARŞY GÖREŞME ÇÄRELERI Lukman 1243
12 PEÝDALY TEJRIBELER - MAÝYPLARA GOLDAW BERMEGIŇ ÝOLLARY Lukman 1584
13 IŞDÄKI GATNAŞYKLAR ÝA-DA IŞ KOLLEKTIWINDE ÖZÜNI ALYP BARMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY Lily Sha 1544
14 DEŇIZ HEZILLIGI: ONY HOWPSUZ ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1209
15 YSSY HOWADA ÖZÜŇI NÄHILI ALYP BARMALY: ÖZÜŇI GOWY DÜÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1637
16 KLIMATYŇ ÜÝTGEMEGI: SENIŇ EDIP BILJEK ZATLARYŇ Lukman 2086
17 ÝATKEŞLIGI TÜRGENLEŞDIRMEGIŇ USULLARY Lukman 2863
18 7-nji APRELDE BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI BELLENILIP GEÇILDI Lukman 1882
19 “MESELE DÄL!” – IŇ BÄHBITLI WE ÝITGISIZ ÇÖZGÜTLER WE OLARA ÝETME USULLARY Okyjydan 1987
20 DÜÝŞ NÄME ÜÇIN GÖRÜLÝÄR? Lukman 4557
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5