Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Umumy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÇÄKSIZ SÖÝGI: BERK TUTÝARMY, DIÝMEK SÖÝÝÄNDIR?! Hyzmatdaşymyz 840
2 KOMPÝUTER WE ONUŇ BEDENE ÝETIRÝÄN TÄSIRLERI Lukman 704
3 DYRNAGYŇY GEMIRME ENDIGI WE ONDAN DYNMAGYŇ USULLARY Hyzmatdaşymyz 1282
4 OLAR BIZIŇ ARAMYZDA ÝAŞAÝAR Lukman 990
5 DÜNÝÄDE KIM ARASSAÇYL? Lukman 1369
6 DAŞ-TÖWEREGIMIZDÄKI HAPAÇYLYK Lukman 1150
7 DAŞKY HOWANYŇ HILI WE SENIŇ SAGLYGYŇ Hyzmatdaşymyz 1670
8 "MEN SIZI DIŇLEÝÄRIN..." Lukman 1413
9 "ÖLÜMDEN HEM BETER GORKÝAN ZADYMYZ" Hyzmatdaşymyz 1939
10 SUW HOWUZLARYNDA SUWA DÜŞMEGIŇ HOWPSUZ DÜZGÜNLERI Lukman 1025
11 BIZ NÄME ÜÇIN ŞÄHERLERE GÖÇÝÄRIS? Hyzmatdaşymyz 1434
12 "TÜRKMENIŇ BAGTY" KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN Lukman 1419
13 UKYNYŇ BOZULMALARY WE OLARA GARŞY GÖREŞME ÇÄRELERI Lukman 1875
14 PEÝDALY TEJRIBELER - MAÝYPLARA GOLDAW BERMEGIŇ ÝOLLARY Lukman 2236
15 IŞDÄKI GATNAŞYKLAR ÝA-DA IŞ KOLLEKTIWINDE ÖZÜNI ALYP BARMAGYŇ AÝRATYNLYKLARY Lily Sha 2181
16 DEŇIZ HEZILLIGI: ONY HOWPSUZ ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1686
17 YSSY HOWADA ÖZÜŇI NÄHILI ALYP BARMALY: ÖZÜŇI GOWY DÜÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI Lukman 2315
18 KLIMATYŇ ÜÝTGEMEGI: SENIŇ EDIP BILJEK ZATLARYŇ Lukman 2682
19 ÝATKEŞLIGI TÜRGENLEŞDIRMEGIŇ USULLARY Lukman 3655
20 7-nji APRELDE BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI BELLENILIP GEÇILDI Lukman 2657
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5