Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 1036
2 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 1301
3 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 4491
4 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 4196
5 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 3392
6 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 3722
7 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 6327
8 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 4104
9 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 7028
10 ISLEGLER ÇAGY Lukman 9164
11 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 12747
12 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 14636
13 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 21794
14 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 8045
15 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 13857
16 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 13174
17 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 14351
18 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 17719
19 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 16837
20 EZIZIM, MAŇA DÜŞÜNMEGIŇI HAÝYŞ EDÝÄRIN! Lukman 20909
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2