Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ERKEK PREZERWATIWLERI BARADAKY FAKTLAR WE TOSLAMALAR Hyzmatdaşymyz 948
2 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 2734
3 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 2724
4 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 8167
5 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 7118
6 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 5247
7 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5328
8 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 8560
9 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 5419
10 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 9256
11 ISLEGLER ÇAGY Lukman 11122
12 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 15258
13 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 18006
14 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 38805
15 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 9530
16 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 16071
17 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 15295
18 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 16674
19 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 20718
20 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 19355
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2