Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 2448
2 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 2419
3 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 7688
4 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 6657
5 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 4952
6 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5079
7 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 8217
8 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 5177
9 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 8742
10 ISLEGLER ÇAGY Lukman 10818
11 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 14906
12 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 17437
13 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 37936
14 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 9247
15 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 15772
16 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 14942
17 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 16316
18 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 20272
19 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 18984
20 EZIZIM, MAŇA DÜŞÜNMEGIŇI HAÝYŞ EDÝÄRIN! Lukman 23434
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2