Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 1631
2 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 1746
3 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 5749
4 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 5016
5 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 4021
6 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 4238
7 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 7077
8 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 4511
9 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 7605
10 ISLEGLER ÇAGY Lukman 9783
11 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 13574
12 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 15799
13 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 31936
14 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 8466
15 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 14641
16 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 13843
17 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 15189
18 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 18657
19 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 17695
20 EZIZIM, MAŇA DÜŞÜNMEGIŇI HAÝYŞ EDÝÄRIN! Lukman 21890
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2