Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 2126
2 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 2093
3 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 6857
4 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 6025
5 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 4558
6 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 4699
7 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 7659
8 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 4906
9 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 8203
10 ISLEGLER ÇAGY Lukman 10328
11 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 14351
12 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 16672
13 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 36320
14 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 8880
15 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 15287
16 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 14391
17 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 15810
18 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 19497
19 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 18432
20 EZIZIM, MAŇA DÜŞÜNMEGIŇI HAÝYŞ EDÝÄRIN! Lukman 22727
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2