Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 1858
2 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 1922
3 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 6249
4 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 5467
5 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 4248
6 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 4427
7 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 7324
8 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 4697
9 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 7935
10 ISLEGLER ÇAGY Lukman 10041
11 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 13906
12 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 16205
13 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 33948
14 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 8646
15 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 14879
16 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 14081
17 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 15459
18 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 19040
19 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 18021
20 EZIZIM, MAŇA DÜŞÜNMEGIŇI HAÝYŞ EDÝÄRIN! Lukman 22261
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2