Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ERKEK PREZERWATIWLERI BARADAKY FAKTLAR WE TOSLAMALAR Hyzmatdaşymyz 10
2 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 2564
3 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 2578
4 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 7962
5 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 6908
6 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 5096
7 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5201
8 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 8395
9 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 5330
10 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 9028
11 ISLEGLER ÇAGY Lukman 10992
12 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 15080
13 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 17727
14 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 38499
15 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 9399
16 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 15931
17 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 15166
18 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 16500
19 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 20530
20 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 19177
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2