Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn jynsy gatnaşyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ERKEK PREZERWATIWLERI BARADAKY FAKTLAR WE TOSLAMALAR Hyzmatdaşymyz 1186
2 BIR GEZEK GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYK AIW-iň ÝOKUŞMAGYNA SEZEWAR EDIP BILERMI? Lukman 2898
3 LUKMAN A. KEGELIŇ PEÝDALY MAŞKLARY Lukman 2841
4 ZENAN DUÝGURLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAGYŇ SYRLARY Lukman 8318
5 MASTURBASIÝA HAÇAN BEJERILMELI? Lukman 7356
6 EGER ISLEG BOLMASA... ÝA-DA JYNSY HÖWESI PESELDÝÄN SEBÄPLER Lukman 5379
7 GIJEKI AÝRALYK: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5435
8 MEN DOGANOGLANYMY HALAÝARYN… Lukman 8751
9 AGRAMYŇ AŞA ÝOKARLANMAGYNYŇ JYNSY HYJUWA ÝETIRÝÄN ÝARAMAZ TÄSIRI Lukman 5542
10 BU SENIŇ ÇÖZGÜDIŇ BOLMALY! Lukman 9452
11 ISLEGLER ÇAGY Lukman 11233
12 ERKEK BIWEPALYGY NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR? Lukman 15432
13 MEN SENI DUÝÝARYN Lukman 18180
14 "ÇAGALAR ÖÝDE ÝOK WAGTY..." Lukman 39104
15 KADALY JYNSY ISLEGIŇ BOZULMALARYNYŇ SEBÄPLERI WE GÖRNÜŞLERI Lukman 9659
16 JYNSY GATNAŞYKLARYŇ PSIHOLOGIÝASY: SEN MENI NÄME ÜÇIN ISLÄŇOK? Lukman 16222
17 JYNSY GATNAŞYGA BOLAN ISLEGIŇ PESELMEGINIŇ HEM-DE GÜÝJEMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 15426
18 DÜRLI HALKLARYŇ JYNSY GATNAŞYKLARYNYŇ SYRLARY Lukman 16808
19 PYNHAN GATNAŞYKLARY BARADA 6 TOSLAMA Administrator 20893
20 SÖÝGI HYJUWYNY OÝANDYRÝAN SERIŞDELER: AFRODIZIAKLAR Lukman 19505
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2