Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn garrama
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 GARRYLYGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 742
2 1-nji OKTÝABR – GARTAŞAN ADAMLARYŇ HALKARA GÜNI Hyzmatdaşymyz 1318
3 "ATAM, GEL IKIMIZ GEPLEŞELI!" Lukman 2488
4 GARRYLYK DÖWRÜŇ AÝRATYNLYKLARY Lukman 2800
5 TÜRGENLEŞEN MYŞSALAR GARRYLYGA ÇENLI JUWANDYRLAR Lukman 3185
6 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOHANDROZ Lukman 4045
7 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOARTROZ Lukman 2705
8 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOPOROZ Lukman 2656