Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn garrama
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 GARRYLYGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 948
2 1-nji OKTÝABR – GARTAŞAN ADAMLARYŇ HALKARA GÜNI Hyzmatdaşymyz 1557
3 "ATAM, GEL IKIMIZ GEPLEŞELI!" Lukman 2763
4 GARRYLYK DÖWRÜŇ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3051
5 TÜRGENLEŞEN MYŞSALAR GARRYLYGA ÇENLI JUWANDYRLAR Lukman 3386
6 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOHANDROZ Lukman 4291
7 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOARTROZ Lukman 2914
8 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOPOROZ Lukman 2856