Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn garrama
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 GARRYLYGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 790
2 1-nji OKTÝABR – GARTAŞAN ADAMLARYŇ HALKARA GÜNI Hyzmatdaşymyz 1394
3 "ATAM, GEL IKIMIZ GEPLEŞELI!" Lukman 2556
4 GARRYLYK DÖWRÜŇ AÝRATYNLYKLARY Lukman 2856
5 TÜRGENLEŞEN MYŞSALAR GARRYLYGA ÇENLI JUWANDYRLAR Lukman 3230
6 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOHANDROZ Lukman 4115
7 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOARTROZ Lukman 2748
8 GARRYLYK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY: OSTEOPOROZ Lukman 2710