Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DODAKLARYŇ JAÝRYLMAGY: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 498
2 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 1934
3 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3706
4 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4683
5 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 5713
6 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3247
7 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9514
8 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8875
9 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4490
10 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5427
11 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4614
12 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4372
13 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3441
14 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 6362
15 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 4916
16 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 2971