Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 1457
2 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3298
3 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4233
4 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 4983
5 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 2976
6 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8044
7 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 7767
8 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4045
9 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 4906
10 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4193
11 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 3986
12 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3190
13 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 5621
14 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 4460
15 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 2628