Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 1543
2 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3367
3 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4350
4 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 5113
5 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3022
6 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8408
7 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8024
8 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4130
9 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5050
10 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4274
11 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4075
12 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3237
13 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 5822
14 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 4574
15 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 2690