Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DODAKLARYŇ JAÝRYLMAGY: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 684
2 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 2145
3 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3848
4 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4854
5 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 6041
6 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3374
7 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9952
8 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9196
9 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4678
10 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5626
11 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4764
12 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4565
13 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3596
14 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 6611
15 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 5105
16 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 3146