Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DODAKLARYŇ JAÝRYLMAGY: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 1000
2 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 2570
3 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 4128
4 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 5189
5 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 6544
6 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3698
7 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 10513
8 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9679
9 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 5104
10 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5901
11 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 5048
12 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4857
13 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3894
14 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 7011
15 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 5510
16 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 3472