Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DODAKLARYŇ JAÝRYLMAGY: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 857
2 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 2424
3 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 4040
4 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 5085
5 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 6371
6 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3588
7 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 10315
8 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9525
9 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4961
10 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5806
11 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4954
12 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4769
13 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3799
14 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 6896
15 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 5389
16 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 3383