Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DODAKLARYŇ JAÝRYLMAGY: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 773
2 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 2272
3 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3942
4 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4977
5 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 6227
6 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3477
7 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 10123
8 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9371
9 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4811
10 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5713
11 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4863
12 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4662
13 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3698
14 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 6754
15 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 5264
16 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 3263