Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 1671
2 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3511
3 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4485
4 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 5299
5 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3118
6 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8819
7 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8352
8 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4236
9 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5190
10 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4408
11 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4189
12 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3316
13 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 6032
14 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 4710
15 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 2803