Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Sagdyn deri we gözellik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 AÝAGYŇ YSLANMAGY WE OŇA GARŞY GÖREŞ Lukman 1784
2 FEROMONLAR: SÖÝGI HYJUWYNYŇ YSY Lukman 3587
3 OWADANLYGYŇ HAKYKY BAHASY Maral Nazarowa 4561
4 DERLEMEK: FIZIOLOGIKI ÄHMIÝETI, SEBÄBI, GIGIÝENIKI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Administrator 5468
5 HAL: KOSMETIK KEMÇILIGIMI ÝA-DA HOWPLY ALAMAT? Lukman 3165
6 BOÝY ÖSDÜRMEGIŇ USULLARY BARADA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 9098
7 SEMIZLIGE GARŞY GÖREŞ YGLAN EDEN ADAMLARA PEÝDALY MASLAHATLAR Lukman 8572
8 ALADA GOÝÝAN MESELE: GOŇAK Lukman 4369
9 “MEN HEMIŞE ÝAŞ GÖRÜNMEK ISLEÝÄRIN...“ Lukman 5287
10 GÖZÜŇ AŞAGYNDA GÖK TEGMILLERIŇ WE "HALTAJYKLARYŇ" EMELE GELMEGINIŇ SEBÄPLERI Lukman 4507
11 SAÇLARY ÖÝ ŞERTLERINDE IDETMEK Lukman 4265
12 TATUIROWKA WE PIRSING BARADA HAKYKAT Lukman 3362
13 ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK Lukman 6167
14 ŞAMPUNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 4794
15 REŇKLI DEMREW (KEPEK GÖRNÜŞLI DEMREW) Lukman 2858