Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Erkek saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGYNY UZALTMAGYŇ USULLARY Lukman 3839
2 UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 3279
3 “AT BARYNDA ÝOL TANY, ATAŇ BARYNDA IL TANY” Lukman 1605
4 PROTEIN IÇGILERI PEÝDALYMY? Yslam Weliýew - sport türgeni 3450
5 ATA BOLMAK ÝEŇILMI? Lukman 2324
6 ERKEK ADAMLARYŇ SAGLYGYNA ZYÝAN ÝETIRÝÄN HÜNÄRLER Lukman 3310
7 KINNIWANJA ÖÝJÜKLER BARADA PEÝDALY WE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 5768
8 SAÇLARYNA IDEG ETMEKDE ERKEK ADAMLARYŇ GÖÝBERÝÄN 7 ÝALŇYŞLYGY Lukman 6045
9 ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI Ýaşlukman 9695
10 ERKEK ADAMLARY GYZYKLANDYRÝAN 11 SORAGA JOGAP Lukman 15482
11 ERKEKLIK JYNS MÄZINIŇ ADENOMASY: SEBÄPLERI WE KLINIKI ALAMATLARY Lukman 5169
12 JYNSY GATNAŞYKLARY "AJADÝAN" ÝENE BIR SEBÄP Lukman 25490
13 SAÇYŇ DÜŞMEGINIŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 12482
14 ERKEKLERDE KLIMAKTERIÝA DÖWRI Lukman 4929
15 ERKEKLER NÄME ÜÇIN AÝALLARDAN IR ÝOGALÝARLAR? Lukman 6035
16 SÜNNET ETME: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 4904
17 “ATA – SAP, ENE GAP”: ATA BOLMAGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 6442