Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Erkek saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ERKEK JYNS AGZALARYNYŇ ŞIKESLERI: GÖRNÜŞLERI, BEJERGISI Lukman 1756
2 SEN ANABOLIK STEROIDLER HAKYNDA NÄMELERI BILMELI? Hyzmatdaşymyz 1280
3 JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGYNY UZALTMAGYŇ USULLARY Lukman 6076
4 UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 4316
5 “AT BARYNDA ÝOL TANY, ATAŇ BARYNDA IL TANY” Lukman 2235
6 PROTEIN IÇGILERI PEÝDALYMY? Yslam Weliýew - sport türgeni 4308
7 ATA BOLMAK ÝEŇILMI? Lukman 2942
8 ERKEK ADAMLARYŇ SAGLYGYNA ZYÝAN ÝETIRÝÄN HÜNÄRLER Lukman 4128
9 KINNIWANJA ÖÝJÜKLER BARADA PEÝDALY WE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 6894
10 SAÇLARYNA IDEG ETMEKDE ERKEK ADAMLARYŇ GÖÝBERÝÄN 7 ÝALŇYŞLYGY Lukman 7363
11 ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI Ýaşlukman 11362
12 ERKEK ADAMLARY GYZYKLANDYRÝAN 11 SORAGA JOGAP Lukman 17971
13 ERKEKLIK JYNS MÄZINIŇ ADENOMASY: SEBÄPLERI WE KLINIKI ALAMATLARY Lukman 6003
14 JYNSY GATNAŞYKLARY "AJADÝAN" ÝENE BIR SEBÄP Lukman 30106
15 SAÇYŇ DÜŞMEGINIŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 15164
16 ERKEKLERDE KLIMAKTERIÝA DÖWRI Lukman 5522
17 ERKEKLER NÄME ÜÇIN AÝALLARDAN IR ÝOGALÝARLAR? Lukman 6836
18 SÜNNET ETME: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5573
19 “ATA – SAP, ENE GAP”: ATA BOLMAGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 7269