Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Erkek saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ERKEK JYNS AGZALARYNYŇ ŞIKESLERI: GÖRNÜŞLERI, BEJERGISI Lukman 843
2 SEN ANABOLIK STEROIDLER HAKYNDA NÄMELERI BILMELI? Hyzmatdaşymyz 875
3 JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGYNY UZALTMAGYŇ USULLARY Lukman 5176
4 UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 3879
5 “AT BARYNDA ÝOL TANY, ATAŇ BARYNDA IL TANY” Lukman 1940
6 PROTEIN IÇGILERI PEÝDALYMY? Yslam Weliýew - sport türgeni 3943
7 ATA BOLMAK ÝEŇILMI? Lukman 2585
8 ERKEK ADAMLARYŇ SAGLYGYNA ZYÝAN ÝETIRÝÄN HÜNÄRLER Lukman 3744
9 KINNIWANJA ÖÝJÜKLER BARADA PEÝDALY WE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 6410
10 SAÇLARYNA IDEG ETMEKDE ERKEK ADAMLARYŇ GÖÝBERÝÄN 7 ÝALŇYŞLYGY Lukman 6761
11 ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI Ýaşlukman 10718
12 ERKEK ADAMLARY GYZYKLANDYRÝAN 11 SORAGA JOGAP Lukman 16920
13 ERKEKLIK JYNS MÄZINIŇ ADENOMASY: SEBÄPLERI WE KLINIKI ALAMATLARY Lukman 5617
14 JYNSY GATNAŞYKLARY "AJADÝAN" ÝENE BIR SEBÄP Lukman 28299
15 SAÇYŇ DÜŞMEGINIŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 14014
16 ERKEKLERDE KLIMAKTERIÝA DÖWRI Lukman 5197
17 ERKEKLER NÄME ÜÇIN AÝALLARDAN IR ÝOGALÝARLAR? Lukman 6464
18 SÜNNET ETME: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5237
19 “ATA – SAP, ENE GAP”: ATA BOLMAGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 6892