Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Erkek saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ERKEK SEKSUALLYGY WE ONUŇ AÝRATYNLYKLARY Hyzmatdaşymyz 1331
2 ERKEK JYNS AGZALARYNYŇ ŞIKESLERI: GÖRNÜŞLERI, BEJERGISI Lukman 2074
3 SEN ANABOLIK STEROIDLER HAKYNDA NÄMELERI BILMELI? Hyzmatdaşymyz 1478
4 JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGYNY UZALTMAGYŇ USULLARY Lukman 6598
5 UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 4708
6 “AT BARYNDA ÝOL TANY, ATAŇ BARYNDA IL TANY” Lukman 2433
7 PROTEIN IÇGILERI PEÝDALYMY? Yslam Weliýew - sport türgeni 4597
8 ATA BOLMAK ÝEŇILMI? Lukman 3162
9 ERKEK ADAMLARYŇ SAGLYGYNA ZYÝAN ÝETIRÝÄN HÜNÄRLER Lukman 4425
10 KINNIWANJA ÖÝJÜKLER BARADA PEÝDALY WE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 7269
11 SAÇLARYNA IDEG ETMEKDE ERKEK ADAMLARYŇ GÖÝBERÝÄN 7 ÝALŇYŞLYGY Lukman 7703
12 ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI Ýaşlukman 11745
13 ERKEK ADAMLARY GYZYKLANDYRÝAN 11 SORAGA JOGAP Lukman 18532
14 ERKEKLIK JYNS MÄZINIŇ ADENOMASY: SEBÄPLERI WE KLINIKI ALAMATLARY Lukman 6312
15 JYNSY GATNAŞYKLARY "AJADÝAN" ÝENE BIR SEBÄP Lukman 30731
16 SAÇYŇ DÜŞMEGINIŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 15732
17 ERKEKLERDE KLIMAKTERIÝA DÖWRI Lukman 5802
18 ERKEKLER NÄME ÜÇIN AÝALLARDAN IR ÝOGALÝARLAR? Lukman 7122
19 SÜNNET ETME: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5882
20 “ATA – SAP, ENE GAP”: ATA BOLMAGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 7549