Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Erkek saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 SEN ANABOLIK STEROIDLER HAKYNDA NÄMELERI BILMELI? Hyzmatdaşymyz 428
2 JYNSY GATNAŞYGYŇ DOWAMLYLYGYNY UZALTMAGYŇ USULLARY Lukman 4362
3 UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 3555
4 “AT BARYNDA ÝOL TANY, ATAŇ BARYNDA IL TANY” Lukman 1783
5 PROTEIN IÇGILERI PEÝDALYMY? Yslam Weliýew - sport türgeni 3617
6 ATA BOLMAK ÝEŇILMI? Lukman 2415
7 ERKEK ADAMLARYŇ SAGLYGYNA ZYÝAN ÝETIRÝÄN HÜNÄRLER Lukman 3443
8 KINNIWANJA ÖÝJÜKLER BARADA PEÝDALY WE GYZYKLY MAGLUMAT Lukman 6023
9 SAÇLARYNA IDEG ETMEKDE ERKEK ADAMLARYŇ GÖÝBERÝÄN 7 ÝALŇYŞLYGY Lukman 6268
10 ERKEK ADAMLARYŇ JYNS AGZALARYNDAN BÖLÜNIP ÇYKMALAR: SEBÄPLERINIŇ KÖPDÜRLÜLIGI WE BEJERGI ÇÄRELERI Ýaşlukman 10100
11 ERKEK ADAMLARY GYZYKLANDYRÝAN 11 SORAGA JOGAP Lukman 16134
12 ERKEKLIK JYNS MÄZINIŇ ADENOMASY: SEBÄPLERI WE KLINIKI ALAMATLARY Lukman 5351
13 JYNSY GATNAŞYKLARY "AJADÝAN" ÝENE BIR SEBÄP Lukman 26622
14 SAÇYŇ DÜŞMEGINIŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 13101
15 ERKEKLERDE KLIMAKTERIÝA DÖWRI Lukman 5029
16 ERKEKLER NÄME ÜÇIN AÝALLARDAN IR ÝOGALÝARLAR? Lukman 6209
17 SÜNNET ETME: TARAPDARLAR WE GARŞYDAŞLAR Lukman 5006
18 “ATA – SAP, ENE GAP”: ATA BOLMAGA TAÝYNLANYŇ! Lukman 6586