Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Agyz boşlugynyň saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 NAS WE AGYZ BOŞLUGYNYŇ SAGLYGY Lukman 1783
2 HÄZIRKI ZAMAN DIŞ LUKMANÇYLYGYNDA TAÝÝARLANYLÝAN DIŞ PROTEZLERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 3044
3 "HATAR-HATAR AKJA DIŞLER..." Lukman 3360
4 AGYZDAN YS GELME: SEBÄPLERI WE OLARY ARADAN AÝYRMAGYŇ ÇÄRELERI Lukman 6206
5 SÜÝT DIŞLERINIŇ ÇYKMAGY BILEN BAGLY KÄBIR MESELELER Lukman 3337
6 DIŞLERI GORAŇ: PARODONTOZ Lukman 4098
7 AGYZ BOŞLUGYNY ÇAÝKAMAGA NIÝETLENEN SERIŞDELER Lukman 3056
8 DIŞ PASTASYNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 3893
9 DIŞLERI NÄHILI GORAMALY Lukman 3808
10 DIŞ ÇÜÝREMESI (KARIÝES) Lukman 4684