Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Agyz boşlugynyň saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 NAS WE AGYZ BOŞLUGYNYŇ SAGLYGY Lukman 1398
2 HÄZIRKI ZAMAN DIŞ LUKMANÇYLYGYNDA TAÝÝARLANYLÝAN DIŞ PROTEZLERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 2713
3 "HATAR-HATAR AKJA DIŞLER..." Lukman 3029
4 AGYZDAN YS GELME: SEBÄPLERI WE OLARY ARADAN AÝYRMAGYŇ ÇÄRELERI Lukman 5518
5 SÜÝT DIŞLERINIŇ ÇYKMAGY BILEN BAGLY KÄBIR MESELELER Lukman 2957
6 DIŞLERI GORAŇ: PARODONTOZ Lukman 3708
7 AGYZ BOŞLUGYNY ÇAÝKAMAGA NIÝETLENEN SERIŞDELER Lukman 2776
8 DIŞ PASTASYNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 3524
9 DIŞLERI NÄHILI GORAMALY Lukman 3329
10 DIŞ ÇÜÝREMESI (KARIÝES) Lukman 4121