Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Agyz boşlugynyň saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 NAS WE AGYZ BOŞLUGYNYŇ SAGLYGY Lukman 1914
2 HÄZIRKI ZAMAN DIŞ LUKMANÇYLYGYNDA TAÝÝARLANYLÝAN DIŞ PROTEZLERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 3167
3 "HATAR-HATAR AKJA DIŞLER..." Lukman 3461
4 AGYZDAN YS GELME: SEBÄPLERI WE OLARY ARADAN AÝYRMAGYŇ ÇÄRELERI Lukman 6384
5 SÜÝT DIŞLERINIŇ ÇYKMAGY BILEN BAGLY KÄBIR MESELELER Lukman 3477
6 DIŞLERI GORAŇ: PARODONTOZ Lukman 4228
7 AGYZ BOŞLUGYNY ÇAÝKAMAGA NIÝETLENEN SERIŞDELER Lukman 3144
8 DIŞ PASTASYNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 4011
9 DIŞLERI NÄHILI GORAMALY Lukman 3882
10 DIŞ ÇÜÝREMESI (KARIÝES) Lukman 4816