Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Sagdyn durmuş Agyz boşlugynyň saglygy
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 NAS WE AGYZ BOŞLUGYNYŇ SAGLYGY Lukman 1129
2 HÄZIRKI ZAMAN DIŞ LUKMANÇYLYGYNDA TAÝÝARLANYLÝAN DIŞ PROTEZLERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 2511
3 "HATAR-HATAR AKJA DIŞLER..." Lukman 2801
4 AGYZDAN YS GELME: SEBÄPLERI WE OLARY ARADAN AÝYRMAGYŇ ÇÄRELERI Lukman 4900
5 SÜÝT DIŞLERINIŇ ÇYKMAGY BILEN BAGLY KÄBIR MESELELER Lukman 2725
6 DIŞLERI GORAŇ: PARODONTOZ Lukman 3428
7 AGYZ BOŞLUGYNY ÇAÝKAMAGA NIÝETLENEN SERIŞDELER Lukman 2607
8 DIŞ PASTASYNY NÄHILI SAÝLAMALY Lukman 3277
9 DIŞLERI NÄHILI GORAMALY Lukman 3124
10 DIŞ ÇÜÝREMESI (KARIÝES) Lukman 3733