Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon däl
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BURUNDAN DEM ALŞYŇ KYNLAŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 276
2 AÝAGYŇ TROMBOFLEBIT KESELI: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Hyzmatdaşymyz 227
3 ÝUMURTGALYGYŇ KISTALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Hyzmatdaşymyz 677
4 AÝAKLARYŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 760
5 ÝITI WE DOWAMLY ENTEROKOLIT: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 499
6 GYZYLÖDEGIŇ EROZIÝASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ANYKLANYLŞY WE BEJERIŞ USULLARY Lukman 610
7 TROFIKI BAŞ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI Lukman 656
8 ELLERIŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 784
9 TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY? Lukman 1171
10 GIGROMA KESELI ÇAGALARDA WE ULY ADAMLARDA: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1101
11 GÖBEK INGISI: SEBÄPLERI, ÇAGALARDA WE ULULARDA BEJERILIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1243
12 ÇAGA BEÝNI YSMAZY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 1762
13 MIOKARDIT: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1668
14 POLIOMIÝELIT: GEÇMIŞDE GALAN KESELMI? Lukman 1515
15 ERKEK ADAMLARYŇ ÝUMURTGAJYGYNDA WE TOHUMLYK TANAPJYGYNDA SUWUŇ ÝYGNANMA KESELI Lukman 2377
16 ÇAGALARDA DÖREÝÄN DEMIR ÝETMEZÇILIKLI GANAZLYLYGYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 1775
17 ALBINIZM: SEBÄBI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE NÄSAGLARYŇ ÝAŞAÝYŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1925
18 SISTIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ERKEKDE WE AÝALDA GEÇIŞ AÝRATYNLYKLARY, BEJERGISI Lukman 4048
19 ENUREZ: SEBÄBI, BEJERGI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 2250
20 BÜRME KESELI: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 2003
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5