Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon däl
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÝITI WE DOWAMLY ENTEROKOLIT: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 102
2 GYZYLÖDEGIŇ EROZIÝASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ANYKLANYLŞY WE BEJERIŞ USULLARY Lukman 327
3 TROFIKI BAŞ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI Lukman 427
4 ELLERIŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 512
5 TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY? Lukman 901
6 GIGROMA KESELI ÇAGALARDA WE ULY ADAMLARDA: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 813
7 GÖBEK INGISI: SEBÄPLERI, ÇAGALARDA WE ULULARDA BEJERILIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1016
8 ÇAGA BEÝNI YSMAZY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 1384
9 MIOKARDIT: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1438
10 POLIOMIÝELIT: GEÇMIŞDE GALAN KESELMI? Lukman 1318
11 ERKEK ADAMLARYŇ ÝUMURTGAJYGYNDA WE TOHUMLYK TANAPJYGYNDA SUWUŇ ÝYGNANMA KESELI Lukman 2091
12 ÇAGALARDA DÖREÝÄN DEMIR ÝETMEZÇILIKLI GANAZLYLYGYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 1502
13 ALBINIZM: SEBÄBI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE NÄSAGLARYŇ ÝAŞAÝYŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1764
14 SISTIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ERKEKDE WE AÝALDA GEÇIŞ AÝRATYNLYKLARY, BEJERGISI Lukman 3517
15 ENUREZ: SEBÄBI, BEJERGI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 2016
16 BÜRME KESELI: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 1788
17 ÇAGALARDA ÖÝKEN SOWUKLAMASY: SEBÄPLERİ, GEÇİŞ AÝRATYNLYKLARY, BEJERGİ ÇÄRELERİ Lukman 2468
18 GYZYL WOLÇANKA: SEBÄBI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI, BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 1890
19 STOMATIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 2451
20 SEPLEŞME KESELI: SEBÄBI, ÝÜZE ÇYKYŞ ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1851
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5