Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon däl
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 BURUNDAN DEM ALŞYŇ KYNLAŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 679
2 AÝAGYŇ TROMBOFLEBIT KESELI: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Hyzmatdaşymyz 489
3 ÝUMURTGALYGYŇ KISTALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Hyzmatdaşymyz 900
4 AÝAKLARYŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 976
5 ÝITI WE DOWAMLY ENTEROKOLIT: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 676
6 GYZYLÖDEGIŇ EROZIÝASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ANYKLANYLŞY WE BEJERIŞ USULLARY Lukman 773
7 TROFIKI BAŞ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI Lukman 797
8 ELLERIŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 959
9 TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY? Lukman 1408
10 GIGROMA KESELI ÇAGALARDA WE ULY ADAMLARDA: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1263
11 GÖBEK INGISI: SEBÄPLERI, ÇAGALARDA WE ULULARDA BEJERILIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1412
12 ÇAGA BEÝNI YSMAZY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 1981
13 MIOKARDIT: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1851
14 POLIOMIÝELIT: GEÇMIŞDE GALAN KESELMI? Lukman 1648
15 ERKEK ADAMLARYŇ ÝUMURTGAJYGYNDA WE TOHUMLYK TANAPJYGYNDA SUWUŇ ÝYGNANMA KESELI Lukman 2574
16 ÇAGALARDA DÖREÝÄN DEMIR ÝETMEZÇILIKLI GANAZLYLYGYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 1936
17 ALBINIZM: SEBÄBI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE NÄSAGLARYŇ ÝAŞAÝYŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 2003
18 SISTIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ERKEKDE WE AÝALDA GEÇIŞ AÝRATYNLYKLARY, BEJERGISI Lukman 4297
19 ENUREZ: SEBÄBI, BEJERGI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 2378
20 BÜRME KESELI: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 2112
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5