Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon däl
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÝUMURTGALYGYŇ KISTALARY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Hyzmatdaşymyz 542
2 AÝAKLARYŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 616
3 ÝITI WE DOWAMLY ENTEROKOLIT: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 386
4 GYZYLÖDEGIŇ EROZIÝASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ANYKLANYLŞY WE BEJERIŞ USULLARY Lukman 506
5 TROFIKI BAŞ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI Lukman 575
6 ELLERIŇ AGYRMAGYNYŇ WE GURŞMAGYNYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 685
7 TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY? Lukman 1058
8 GIGROMA KESELI ÇAGALARDA WE ULY ADAMLARDA: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1006
9 GÖBEK INGISI: SEBÄPLERI, ÇAGALARDA WE ULULARDA BEJERILIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1162
10 ÇAGA BEÝNI YSMAZY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI Lukman 1623
11 MIOKARDIT: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 1585
12 POLIOMIÝELIT: GEÇMIŞDE GALAN KESELMI? Lukman 1423
13 ERKEK ADAMLARYŇ ÝUMURTGAJYGYNDA WE TOHUMLYK TANAPJYGYNDA SUWUŇ ÝYGNANMA KESELI Lukman 2285
14 ÇAGALARDA DÖREÝÄN DEMIR ÝETMEZÇILIKLI GANAZLYLYGYŇ SEBÄPLERI WE BEJERGISI Lukman 1662
15 ALBINIZM: SEBÄBI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE NÄSAGLARYŇ ÝAŞAÝYŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1869
16 SISTIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, ERKEKDE WE AÝALDA GEÇIŞ AÝRATYNLYKLARY, BEJERGISI Lukman 3888
17 ENUREZ: SEBÄBI, BEJERGI ÇÄRELERINIŇ GÖRNÜŞLERI Lukman 2162
18 BÜRME KESELI: SEBÄBI, ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 1917
19 ÇAGALARDA ÖÝKEN SOWUKLAMASY: SEBÄPLERİ, GEÇİŞ AÝRATYNLYKLARY, BEJERGİ ÇÄRELERİ Lukman 2727
20 GYZYL WOLÇANKA: SEBÄBI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI, BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 2036
 
<< Başy < Öňki 1 2 3 4 5 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 5