Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Hyzmatdaşymyzyň pikirleri Umumy KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: ARASSAÇYLYK
( 24 Ses Berme )

Gadyrly okyjylar, saýtda "Arassaçylyk hakda sözleme: biz ony hemişe berjaý edýärismi?" atly çap edilen makala hudoznikdan şeýle şekiller gowyşdy. Biz hem diýsek şeýle hyzmatdaşlyga begenýäris. Teswirleriňize, şekilleriňize garaşýarys!

SÝUŽET №1

SÝUŽET №2

SURATLARYŇ AWTORY: MERJEN GYLYJEWA

 
Okamaga maslahat berýäris:
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#9 Uly adam. 2015-08-08 08:31
Tüsseden ýaňa dem alyp bilmän gelýän çagalary göreniňde ulylaryň olar hakyndaky aladalarynyň örän pesdigine düşünýärsiň. Azajyk aladanyň ýatdan çykarylmasy soň çagalarda bejermesi kyn kesellere getirýändigi orä mälim.
Sitata
 
 
#8 Maksat. 2015-06-17 20:59
Höwesli gardaş! Seniň bizde karikaturaçy ýok diýýäniňi goldamaýaryn. Arassaçylyk ýok ýerinde durmuşyň özi karikatura ahyryn.
Sitata
 
 
#7 Höwesli. 2015-05-31 01:05
Karikatura nähili gyzykly we gerekli žanr. Bizde indi ol ýok. Ýa-da bizde onuň üstüni açaýmaly ahwalatlar indi ýokmyka!
Sitata
 
 
#6 Bally. 2015-05-09 00:46
Halkyň medeniýetiniň esasy tarapy hem arassaçylyk ahyryn. Oňa düşünesi gelmeýän aramyzda nebsimiz agyrsada az däl. Aý näme, "guýma gursak bolmasa dürtme gursak neýlesin" diýipdirlerä.
Sitata
 
 
#5 Tokar. 2015-04-26 14:02
Karikaturany žanryň gowysy hasaplaýaryn. Bu karikaturalary ýerine düşen diýse boljak. Sebäbi birnäçe gezek okanyňdan bir gezek göreniň gowy bolýar.
Sitata
 
 
#4 Bekgi. 2015-04-15 22:09
Arassaçylyk adamyň aňyna ornaşmaly. Ol bolmasa kyn bolar. Meniň pikirimçe bu karikaturalary şäherlerde adamlaryň köp geçýän geçelgelerinde asyp goýmaly.
Sitata
 
 
#3 Okuwçy. 2015-04-09 02:30
Karikatura näme bolýaraý. Karikaturaçy-suratçymy?
Sitata
 
 
#2 Mäşer. 2015-04-06 00:18
Arassaçylyk her bir şäher we oba üçin örän möhüm derwaýys mesele. Köçeler hem-de gaýyň hapa bolsa oňat geýinip, gowy iýip ýöreniňden lezzet bolmaza.
Sitata
 
 
#1 Okyjy. 2015-04-05 01:24
Her birimiz öz bolan ýerimizi (hala seýil bagynda, duralgada, jemgyýetçilik trasportynda, dynç almak üçin niýetlenen ýerleri) hapalamasak, komunal-hojalyk işgärleriniň işi ýeňlärdi. Guran ýapraklary ýakman baglaryň düýbüne dökün üçin ulansak hemä peýdaly bolardy, hemem howa hapalanmazdy.
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele