Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn göwrelilik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 GÖWRELILIKDE KOFE IÇMEK: PEÝDASY WE ZYÝANY Lukman 638
2 GÖWRELILIK WE ÇAGANYŇ ÝAN SUWLARYNYŇ ÝAGDAÝYNYŇ AÝRATYNLYKLARY Lukman 1427
3 15-nji MAÝDA MAŞGALALARYŇ HALKARA GÜNI BELLENILIP GEÇILÝÄR Lukman 1784
4 GÜNBATAR ÝURTLARYŇ TEJRIBELERI: GÖWRELI ENELER WE ATALAR Maral Nazarowa 2933
5 GÖWRELILIGIŇ IRKI TOKSIKOZY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 6304
6 ENELER ÜÇIN NIÝETLENEN SMS Lukman 2929
7 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE SUWUKLYGY KABUL ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 3715
8 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ GALDYRAN "YZLARY" Lukman 3269
9 GELJEKKI ENELERIŇ GORKULARY WE HOWSALALARY Lukman 4510
10 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE ULTRASES BARLAGYNY GEÇIRMEK HOWPLYMYKA? Lukman 5066