Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn göwrelilik
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 GÖWRELILIK WE ÇAGANYŇ ÝAN SUWLARYNYŇ ÝAGDAÝYNYŇ AÝRATYNLYKLARY Lukman 755
2 15-nji MAÝDA MAŞGALALARYŇ HALKARA GÜNI BELLENILIP GEÇILÝÄR Lukman 1273
3 GÜNBATAR ÝURTLARYŇ TEJRIBELERI: GÖWRELI ENELER WE ATALAR Maral Nazarowa 2302
4 GÖWRELILIGIŇ IRKI TOKSIKOZY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 4427
5 ENELER ÜÇIN NIÝETLENEN SMS Lukman 2295
6 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE SUWUKLYGY KABUL ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 3060
7 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ GALDYRAN "YZLARY" Lukman 2779
8 GELJEKKI ENELERIŇ GORKULARY WE HOWSALALARY Lukman 3852
9 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE ULTRASES BARLAGYNY GEÇIRMEK HOWPLYMYKA? Lukman 4300