Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn çaga
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÇAGALARDA GAÝTARMA: SEBÄPLERI, ILKINJI KÖMEK Lukman 625
2 ÇAGA DERLEGENLIGI: KADA WE BOZULMALARYŇ SEBÄPLERI Lukman 776
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY: ÇAGALARYŇ HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETJEK DÜZGÜNLER Lukman 631
4 OKUWDAN DAŞARY GOŞMAÇA DERSLER, SEKSIÝALAR: ÇAGAŇYZYŇ MÜMKINÇILIGINI ÖLÇERIŇ! Lukman 1407
5 TOMUS "HEZILLIGI" Hyzmatdaşymyz 1137
6 ÇAGANYŇ IŞDÄSINI NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY? Lukman 1302
7 1-nji IÝUN – ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNIDIR Hyzmatdaşymyz 1158
8 "GÜNÜŇ ÇAGALARY": OLAR KIMLER? Lukman 1463
9 ÇAGA UKUSYNYŇ BOZULMAGYNYŇ SEBÄPLERI Lukman 3452
10 JIGILERIMIZIŇ AGYR ZÄHMETI ÝA-DA TÜRKMEN ÇAGALARY NÄÇERÄK IŞLESELER BOLARKA? Maral Nazarowa 2784
11 KIÇI ÇAGALARDA IÇGEÇME: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 3892
12 ÇAGAŇYZA ŞARPYK ÇALMAK ZERURMY? Lukman 3344
13 TÄZE DOGAN BÄBEGIŇ SARYGETIRME ÝAGDAÝLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI WE HÄSIÝETNAMASY Lukman 2574
14 ÇAGALARDA BEDEN GYZGYNYNYŇ ÝOKARLANMAGY: ILKINJI KÖMEK Lukman 3434
15 PAMPERSLAR BARADAKY JEDELLER: HAÝSY PAMPERSLAR HOWPSUZ? Lukman 4134
16 KIÇI ÝAŞLY ÇAGALARDA ÝITI RINITIŇ GEÇIŞ WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3210
17 MEKDEP OKUWÇYSYNYŇ GIGIÝENASY Lukman 3602
18 ÇAGALARDA UKYNYŇ BOZULMAGY Lukman 3192
19 ÇAGANYŇ PSIHOMOTOR ÖSÜŞINIŇ DÖWÜRLERI Lukman 3183
20 ÇAGA HAÇAN GEPLÄP BAŞLAMALY Lukman 2875
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2