Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn çaga
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÇAGALARDA GAÝTARMA: SEBÄPLERI, ILKINJI KÖMEK Lukman 787
2 ÇAGA DERLEGENLIGI: KADA WE BOZULMALARYŇ SEBÄPLERI Lukman 998
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY: ÇAGALARYŇ HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETJEK DÜZGÜNLER Lukman 844
4 OKUWDAN DAŞARY GOŞMAÇA DERSLER, SEKSIÝALAR: ÇAGAŇYZYŇ MÜMKINÇILIGINI ÖLÇERIŇ! Lukman 1614
5 TOMUS "HEZILLIGI" Hyzmatdaşymyz 1351
6 ÇAGANYŇ IŞDÄSINI NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY? Lukman 1532
7 1-nji IÝUN – ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNIDIR Hyzmatdaşymyz 1339
8 "GÜNÜŇ ÇAGALARY": OLAR KIMLER? Lukman 1610
9 ÇAGA UKUSYNYŇ BOZULMAGYNYŇ SEBÄPLERI Lukman 3785
10 JIGILERIMIZIŇ AGYR ZÄHMETI ÝA-DA TÜRKMEN ÇAGALARY NÄÇERÄK IŞLESELER BOLARKA? Maral Nazarowa 3175
11 KIÇI ÇAGALARDA IÇGEÇME: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 4145
12 ÇAGAŇYZA ŞARPYK ÇALMAK ZERURMY? Lukman 3566
13 TÄZE DOGAN BÄBEGIŇ SARYGETIRME ÝAGDAÝLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI WE HÄSIÝETNAMASY Lukman 2810
14 ÇAGALARDA BEDEN GYZGYNYNYŇ ÝOKARLANMAGY: ILKINJI KÖMEK Lukman 3709
15 PAMPERSLAR BARADAKY JEDELLER: HAÝSY PAMPERSLAR HOWPSUZ? Lukman 4339
16 KIÇI ÝAŞLY ÇAGALARDA ÝITI RINITIŇ GEÇIŞ WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3402
17 MEKDEP OKUWÇYSYNYŇ GIGIÝENASY Lukman 3895
18 ÇAGALARDA UKYNYŇ BOZULMAGY Lukman 3424
19 ÇAGANYŇ PSIHOMOTOR ÖSÜŞINIŇ DÖWÜRLERI Lukman 3364
20 ÇAGA HAÇAN GEPLÄP BAŞLAMALY Lukman 3095
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2