Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn çaga
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÇAGALARDA GAÝTARMA: SEBÄPLERI, ILKINJI KÖMEK Lukman 697
2 ÇAGA DERLEGENLIGI: KADA WE BOZULMALARYŇ SEBÄPLERI Lukman 874
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY: ÇAGALARYŇ HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETJEK DÜZGÜNLER Lukman 712
4 OKUWDAN DAŞARY GOŞMAÇA DERSLER, SEKSIÝALAR: ÇAGAŇYZYŇ MÜMKINÇILIGINI ÖLÇERIŇ! Lukman 1496
5 TOMUS "HEZILLIGI" Hyzmatdaşymyz 1233
6 ÇAGANYŇ IŞDÄSINI NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY? Lukman 1386
7 1-nji IÝUN – ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNIDIR Hyzmatdaşymyz 1238
8 "GÜNÜŇ ÇAGALARY": OLAR KIMLER? Lukman 1530
9 ÇAGA UKUSYNYŇ BOZULMAGYNYŇ SEBÄPLERI Lukman 3605
10 JIGILERIMIZIŇ AGYR ZÄHMETI ÝA-DA TÜRKMEN ÇAGALARY NÄÇERÄK IŞLESELER BOLARKA? Maral Nazarowa 3049
11 KIÇI ÇAGALARDA IÇGEÇME: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 4012
12 ÇAGAŇYZA ŞARPYK ÇALMAK ZERURMY? Lukman 3452
13 TÄZE DOGAN BÄBEGIŇ SARYGETIRME ÝAGDAÝLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI WE HÄSIÝETNAMASY Lukman 2663
14 ÇAGALARDA BEDEN GYZGYNYNYŇ ÝOKARLANMAGY: ILKINJI KÖMEK Lukman 3550
15 PAMPERSLAR BARADAKY JEDELLER: HAÝSY PAMPERSLAR HOWPSUZ? Lukman 4224
16 KIÇI ÝAŞLY ÇAGALARDA ÝITI RINITIŇ GEÇIŞ WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3282
17 MEKDEP OKUWÇYSYNYŇ GIGIÝENASY Lukman 3727
18 ÇAGALARDA UKYNYŇ BOZULMAGY Lukman 3298
19 ÇAGANYŇ PSIHOMOTOR ÖSÜŞINIŇ DÖWÜRLERI Lukman 3264
20 ÇAGA HAÇAN GEPLÄP BAŞLAMALY Lukman 2977
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2