Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn çaga
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ÇAGALARDA GAÝTARMA: SEBÄPLERI, ILKINJI KÖMEK Lukman 382
2 ÇAGA DERLEGENLIGI: KADA WE BOZULMALARYŇ SEBÄPLERI Lukman 537
3 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY: ÇAGALARYŇ HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETJEK DÜZGÜNLER Lukman 424
4 OKUWDAN DAŞARY GOŞMAÇA DERSLER, SEKSIÝALAR: ÇAGAŇYZYŇ MÜMKINÇILIGINI ÖLÇERIŇ! Lukman 1148
5 TOMUS "HEZILLIGI" Hyzmatdaşymyz 924
6 ÇAGANYŇ IŞDÄSINI NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY? Lukman 1064
7 1-nji IÝUN – ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNIDIR Hyzmatdaşymyz 973
8 "GÜNÜŇ ÇAGALARY": OLAR KIMLER? Lukman 1241
9 ÇAGA UKUSYNYŇ BOZULMAGYNYŇ SEBÄPLERI Lukman 3114
10 JIGILERIMIZIŇ AGYR ZÄHMETI ÝA-DA TÜRKMEN ÇAGALARY NÄÇERÄK IŞLESELER BOLARKA? Maral Nazarowa 2544
11 KIÇI ÇAGALARDA IÇGEÇME: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 3437
12 ÇAGAŇYZA ŞARPYK ÇALMAK ZERURMY? Lukman 3080
13 TÄZE DOGAN BÄBEGIŇ SARYGETIRME ÝAGDAÝLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI WE HÄSIÝETNAMASY Lukman 2381
14 ÇAGALARDA BEDEN GYZGYNYNYŇ ÝOKARLANMAGY: ILKINJI KÖMEK Lukman 3164
15 PAMPERSLAR BARADAKY JEDELLER: HAÝSY PAMPERSLAR HOWPSUZ? Lukman 3785
16 KIÇI ÝAŞLY ÇAGALARDA ÝITI RINITIŇ GEÇIŞ WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 2977
17 MEKDEP OKUWÇYSYNYŇ GIGIÝENASY Lukman 3275
18 ÇAGALARDA UKYNYŇ BOZULMAGY Lukman 2968
19 ÇAGANYŇ PSIHOMOTOR ÖSÜŞINIŇ DÖWÜRLERI Lukman 2987
20 ÇAGA HAÇAN GEPLÄP BAŞLAMALY Lukman 2632
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2