Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Sagdyn çaga
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 TÄZE ÝYL BAÝRAMÇYLYGY: ÇAGALARYŇ HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETJEK DÜZGÜNLER Lukman 177
2 OKUWDAN DAŞARY GOŞMAÇA DERSLER, SEKSIÝALAR: ÇAGAŇYZYŇ MÜMKINÇILIGINI ÖLÇERIŇ! Lukman 816
3 TOMUS "HEZILLIGI" Hyzmatdaşymyz 681
4 ÇAGANYŇ IŞDÄSINI NÄDIP ÝOKARLANDYRMALY? Lukman 665
5 1-nji IÝUN – ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNIDIR Hyzmatdaşymyz 701
6 "GÜNÜŇ ÇAGALARY": OLAR KIMLER? Lukman 955
7 ÇAGA UKUSYNYŇ BOZULMAGYNYŇ SEBÄPLERI Lukman 2539
8 JIGILERIMIZIŇ AGYR ZÄHMETI ÝA-DA TÜRKMEN ÇAGALARY NÄÇERÄK IŞLESELER BOLARKA? Maral Nazarowa 2293
9 KIÇI ÇAGALARDA IÇGEÇME: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 3001
10 ÇAGAŇYZA ŞARPYK ÇALMAK ZERURMY? Lukman 2790
11 TÄZE DOGAN BÄBEGIŇ SARYGETIRME ÝAGDAÝLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI WE HÄSIÝETNAMASY Lukman 2104
12 ÇAGALARDA BEDEN GYZGYNYNYŇ ÝOKARLANMAGY: ILKINJI KÖMEK Lukman 2755
13 PAMPERSLAR BARADAKY JEDELLER: HAÝSY PAMPERSLAR HOWPSUZ? Lukman 3468
14 KIÇI ÝAŞLY ÇAGALARDA ÝITI RINITIŇ GEÇIŞ WE BEJERIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 2650
15 MEKDEP OKUWÇYSYNYŇ GIGIÝENASY Lukman 2915
16 ÇAGALARDA UKYNYŇ BOZULMAGY Lukman 2674
17 ÇAGANYŇ PSIHOMOTOR ÖSÜŞINIŇ DÖWÜRLERI Lukman 2754
18 ÇAGA HAÇAN GEPLÄP BAŞLAMALY Lukman 2333
19 ÇAGANY DOGRY IÝMITLENDIRMEGIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 3045
20 ENE SÜÝDI BILEN IÝMITLENDIRME — ÇAGA SAGLYGYNYŇ BINÝADY Lukman 3482
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2