Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Göwrelilikde ýüze çykýan kynçylyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ANEMBRIONIÝA ÝAGDAÝYNA HER DÖRT AÝALDAN BIRI DUÇAR BOLÝAR Hyzmatdaşymyz 673
2 GÖWRELILIK WE TOKSOPLAZMOZ: ALAMATLARY, GÖWRELILIGE TÄSIRI WE BEJERGISI Lukman 386
3 GÖWRELILIK WE BABASYL KESELI: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 442
4 GÖWRELILIK WE WARIKOZ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI Hyzmatdaşymyz 891
5 GÖWRELILIK DÖWRÜNDÄKI PASSIW ÇILIMKEŞLIK: ONUŇ TÄSIRI WE NETIJESI Hyzmatdaşymyz 1240
6 DOGRUM ÝOLLARYNYŇ ŞIKESLENMELERI: BEJERGISI WE TIKINLERE SERETMEK DÜZGÜNLERI Lukman 1845
7 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE GAN BASYŞYŇ PESELMEGI Lukman 2246
8 NÄME ÜÇIN KESAREWO KESIMI ARKALY ÇAGA DOGURÝAN AÝALLARYŇ SANY ARTÝAR? Lukman 3059
9 KESAREWO KESIMI: GÖRKEZMELER, GEÇIRIŞ TEHNIKASY WE OPERASIÝADAN SOŇKY DÖWÜR Lukman 4187
10 GÖWRELILIK NÄME ÜÇIN ÖSENOK? Lukman 5017
11 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE DÖREÝÄN GIÇKI GESTOZLAR: TAPGYRLARY, ALAMATLARY, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 4428
12 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE INÇEKESELIŇ GEÇIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3179
13 ÝATGYDAN DAŞARKY GÖWRELILIK Lukman 7080
14 EJE JAN, MENI HALAS ET! Lukman 10193
15 GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR Lukman 51536
16 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 15801
17 ÖNELGESIZLIGI BEJERMEK USULLARY: EKSTRAKORPORAL TOHUMLANDYRMA (EKT) Lukman 5828