Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Göwrelilikde ýüze çykýan kynçylyklar
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 ANEMBRIONIÝA ÝAGDAÝYNA HER DÖRT AÝALDAN BIRI DUÇAR BOLÝAR Hyzmatdaşymyz 875
2 GÖWRELILIK WE TOKSOPLAZMOZ: ALAMATLARY, GÖWRELILIGE TÄSIRI WE BEJERGISI Lukman 522
3 GÖWRELILIK WE BABASYL KESELI: SEBÄPLERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 616
4 GÖWRELILIK WE WARIKOZ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI Hyzmatdaşymyz 1055
5 GÖWRELILIK DÖWRÜNDÄKI PASSIW ÇILIMKEŞLIK: ONUŇ TÄSIRI WE NETIJESI Hyzmatdaşymyz 1532
6 DOGRUM ÝOLLARYNYŇ ŞIKESLENMELERI: BEJERGISI WE TIKINLERE SERETMEK DÜZGÜNLERI Lukman 2108
7 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE GAN BASYŞYŇ PESELMEGI Lukman 2434
8 NÄME ÜÇIN KESAREWO KESIMI ARKALY ÇAGA DOGURÝAN AÝALLARYŇ SANY ARTÝAR? Lukman 3347
9 KESAREWO KESIMI: GÖRKEZMELER, GEÇIRIŞ TEHNIKASY WE OPERASIÝADAN SOŇKY DÖWÜR Lukman 4423
10 GÖWRELILIK NÄME ÜÇIN ÖSENOK? Lukman 5261
11 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE DÖREÝÄN GIÇKI GESTOZLAR: TAPGYRLARY, ALAMATLARY, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 4672
12 GÖWRELILIK DÖWRÜNDE INÇEKESELIŇ GEÇIŞ AÝRATYNLYKLARY Lukman 3345
13 ÝATGYDAN DAŞARKY GÖWRELILIK Lukman 7396
14 EJE JAN, MENI HALAS ET! Lukman 10537
15 GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR Lukman 52565
16 GÖWRELILIK DÖWRÜNIŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 16296
17 ÖNELGESIZLIGI BEJERMEK USULLARY: EKSTRAKORPORAL TOHUMLANDYRMA (EKT) Lukman 6050