Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Göwrelilik Doguran zenanlaň bilmeli zatlary
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DOGRUMDA ÝAKYN HOSSARYŇ KÖMEGI Hyzmatdaşymyz 773
2 DOGRUMDAN SOŇKY DÖWÜRDE ENÄNIŇ GÜN TERTIBINIŇ DÜZGÜNLERI Lukman 1385
3 IŞ ÝERLERINDE ÇAGA EMDIRÝÄN ENELERE GOLDAW Maral Nazarowa 2048
4 DOGRUMDAN SOŇKY DÖWRÜŇ KYNÇYLYKLARY Lukman 6587